یه بسته بیسکوییت مسافرا مونده تو ماشینم، چه کنم؟

این که دیگه هماهنگه هماهنگه. ببر تو دفترت و با چایی بزن بر بدن!

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار