من عاشق کسی هستم که هرگز نمیتونیم بهم برسیم

هماهنگه. ابن سینا میگه عشق یه مرضه که دوای اون وصاله. پس دواش نکنی بهتره

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار