میخوام برم سفر اما پول زیادی ندارم

اینکه دیگه هماهنگ نداره! یه سر برو شهرای دور و بر، نصف روز، صفا کن دوباره برگرد

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار