تصادف کردم، وحشتناک

هماهنگه. چیزی نیست. به فکر ۱۰ – ۱۲ روز آینده باش که صافکار صافش کرده

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار