فالوورای توییترم خیلی کمه

هماهنگه. توییت آدم واری کن، زیاد میشه

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار