هزینه های تلفن همراهم زیاد شده

زیاد باهاش صحبت نکن. اس بده. فقط هماهنگ کن یه جا همدیگه رو ببینید

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار