دوستم پیشنهاد داده که باهم بریم فالوده بخوریم

بررسی کن، اگه کار نداری، باهاش هماهنگ کن برو خستگی تو درکن

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار