هرجا میرم کار پیدا نمیکنم

هماهنگه؛ کافیه ۱۷ جای دیگه بری، خودش پیدا میشه

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار