از بس کار کردم سرم به شدت درد می کنه

این که خیلی هماهنگه، بهش فکر نکن و یه ژلوفن بزن بر بدن و برو دنبال بقیه کارا

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار