موبایلت ترکیده؟ سوخته؟ شکسته؟

خب بشه. هماهنگه. شما یه موبایل موقتا ارزون قیمت تهیه کن، بعدن دوباره خوبشو بگیر

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار