بچه همسایه خیلی سر و صدا میکنه، خستم کرده

هماهنگه به طرز عالی. بذا صفا کنه و از سر و صداش آگاهانه لذت ببر. خودتم یه روزی دچارش میشی

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار