تا دیروقت مجبورم کار کنم !

هماهنگش کن زود، عشق و صفا در روز کمتر و کار بیشتر جواب میده !!!

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار