کنکور قبول نشدم

ای بابا، هماهنگه. سال دیگه. فعلا یه سالی برو سر کار یه پولی درآری حال کنی

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار