آهنگ جدیدی که ساختم، ریلیز نشد

هماهنگ میشه دفعه بعدی. الان رایگان بذار ملت دانلود کنن ثواب داره

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار