این سرعت اینترنت خونه ما داغونه

هماهنگ نیست؟ نه بابا، هماهنگه. قراره که درست بشه

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار