یه قرار مهم کاری رو فراموش کردم برم

چیزی نیست. هماهنگ میشه خودش. فقط تماس بگیر راستشو بگو که فراموش کردی. دوباره قرار بذار

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار