با دوست صمیمی ام حرفم شده و قهر کردیم

اینکه دیگه هماهنگه هماهنگه. پاشو همی الانه باهاش تماس بگیر و قرار بذار برید بیرون

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار