کله صبحه و باید از خواب پاشم ولی خوابم میاد به شدت

اینکه هرروز هماهنگه، به این فکر کن که شب فرصت داری دوباره بخوابی !

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار