می خوام دوماد بشم، اما بابام میگه هنوز بچه ای

هماهنگش کن، یه خورده مردونه رفتار کن، خودت پول در آر و ازین حرفا، تمومه

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار