غذای امروز خانوم خونه ته گرفته! سوخته

ای بابا. اینا همش هماهنگه. خب حالا یه بار، دوبار، اصلا ده بار. اونم زحمتشو کشیده دیگه. بخور به روت نیار

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار