پشتم یه توده مو درآورده

یه عمل جراحی خیلی ساده و سرپایی داره. نگران نباش. دکتر خودش هماهنگ میکنه

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار