آرایشگاه موهامو زیاد کوتاه کرده

ای بابا. این چیزا خییییلی هماهنگه. یه هفته دیگه بلندتر میشه فراموشش میکنی

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار