دلم برای عشقم تنگ شده، دپرس شدم

هماهنگه بابا. اینکه چیزی نیست، زلیخا ۳۰ سال دلش برای عشقش تنگ بود

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار