می خوام یه لپ تاپ بخرم، یه قرون هم ندارم

اینکه از قدیم هماهنگ بوده! شما برو دنبال یه کار ساده بگرد، مشغول شو، با حقوق چهارمت میتونی بخری

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار