برای طراحی سایتم پول ندارم؛ قیمتها بالاست

مهم نیست. هماهنگ شده! شرکتهایی هستند که با ۱۰۰ هزار تومان هم سایت میزنند. با اونها در ارتباط باش

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار