برای خرید خونه مشکل مالی دارم

هماهنگه، نگران نباش یه خورده دیگه صبر کن. الان فعلا صفا کن

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار