یکی از نزدیکانم به رحمت خدا رفته و من خیلی غمگینم

هماهنگه. خدا بیامرزه. یه سر برو سرخاکش، یه دل پر گریه کن و زودی برگرد، خالی میشی

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار