پدرزنم دیگه خونه منو راه نمیده

اینکه هماهنگه، یکی دو روز دیگه صبر کن، خانومت هماهنگ میکنه

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار