مشتری از جنسی که فروختم راضی نیست

نه دیگه. نشد. باید خودت هماهنگش کنی. جنسشو پس بگیر، یه خوبشو بده تا راضی باشه

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

یکی دیگه بیار